Førstehjælp / UddannelseKurser for virksomhederSikkerhedOm BFUC

FØRSTEHJÆLP VED FORGIFTNING

Ved indtagelse af ætsende midler eller petroleumsprodukter skal man forsøge at fortynde giften ved at drikke vand og skylle munden med meget vand. Man må ikke fremprovokere opkastning!

Ved indtagelse af andre gifte kan man eventuelt forsøge at fremprovokere opkastning, men det bør først ske efter kontakt med læge.

Ved hud- eller øjenkontakt med ætsende eller giftige produkter skylles der straks med rigeligt vand.

Søg straks læge på skadestue, hos egen læge eller vagtlæge. Oplys hvilket middel, der er indtaget. Tag eventuel emballage med på skadestuen eller til lægen.

Hjælp og yderligere oplysninger
I tilfælde af forgiftning kan du få råd på Giftlinjen døgnet rundt: Telefon 82 12 12 12

Ved åndedrætsbesvær, sløvhed, bevidstløshed og kramper, ring straks 1-1-2 og giv førstehjælp.

Hvis du har spist eller drukket noget giftigt
- Fjern eventuelle rester fra munden med en finger, og skyl munden med vand.
- Giv et glas væske, f.eks. mælk eller vand.
- Hvis det er et ætsende eller irriterende stof, er det specielt vigtigt straks at give væske for at fortynde og skylle. Giv dog ikke mere end ét glas.
- Undlad at give væske til en person, som er sløv, eller som ikke vil drikke.
- Forsøg kun at fremkalde opkastning, når der er indtaget et stærkt giftigt stof, og når det kan gøres uden risiko (se nedenfor).
- Giv lidt mælk eller flødeis, hvis der er tale om et petroleumsprodukt.

Hvis du har fået gift på huden
- Skyl straks med rigeligt og helst rindende vand.
- Vask med sæbe og skyl grundigt efter.
- Undlad dog sæbe ved ætsende stoffer, hvor du ofte skal skylle i lang tid.

Efter stænk i øjet
- Skyl straks i nogle minutter med en blød vandstråle fra et rent drikkeglas eller lignende. - Hold øjnene åbne med et par fingre, så skylningen bliver effektiv.
- Ved stænk i øjet af ætsende stoffer skal øjet skylles i mindst 15 minutter.
- Husk at fjerne eventuelle kontaktlinser.

Efter indånding
- Frisk luft og hvile.

Ved bevidstløshed
Hvis en forgiftet er blevet sløv eller er ved at være bevidstløs, skal vedkommende straks på sygehuset. Læg personen i aflåst sideleje (Nato stilling) for at undgå, at tungen lukker svælget til og forårsager kvælning. Hvis vejrtrækningen er dårlig, kan det blive nødvendigt at give kunstigt åndedræt, mund til mund eller mund til næse. Den forgiftede må i så fald lægges om på ryggen.

Mund til mund- eller mund til næse-metode må ikke bruges, hvis stoffet er meget giftigt, som f.eks. insektmidler eller cyankalium. Så er der nemlig risiko for, at den person, som giver førstehjælp, også bliver forgiftet.

Læg den bevidstløse person i aflåst sideleje.

Fremkaldelse af opkastning hos børn og voksne
Metoden bør kun benyttes ved risiko for alvorlig forgiftning. Kontakt derfor først Giftlinjen, læge eller skadestue. Man må ikke fremkalde opkastning hos en person, som er påvirket eller sløv. Fremkald heller ikke opkastning, hvis personen har drukket et ætsende stof eller et petroleumsprodukt.

Hvis du er blevet rådet til at fremkalde opkastning, så gør det på denne måde:
-
Giv personen et glas mælk eller vand - det er svært at kaste op på tom mave.
- Større børn holdes foroverbøjet, og et lille barn holder du i et greb under din ene arm.
- Stik to fingre med kortklippede negle så langt ned i barnets svælg som muligt med en blød, ret hurtig bevægelse.
- Bevæg fingrene i op til et minut, indtil barnet kaster ordentlig op. Det er ikke nok, hvis barnet bare gylper.
- Voksne kan fremkalde opkastning på sig selv med samme metode.
- Det er ikke altid muligt at fremkalde opkastning. Forsøg på dette må ikke forsinke transport til skadestue eller anden lægehjælp.
OBS: Brug ikke brækmidler som f.eks. saltvand.

Lægen kan give medicinsk kul, som hindrer optagelse af gift
Medicinsk kul vil ofte være den bedste metode til at hindre optagelse af en gift. Kullet binder en række giftstoffer i maven og er effektivt ved de fleste forgiftninger. Medicinsk kul gives i Danmark af en læge. Da tiden har stor betydning, når optagelse af en gift skal forhindres, er det vigtigt, at du kontakter skadestuen eller Giftlinjen så hurtigt som muligt.

VærktøjerTil forsidenPrintervenlig version af denne sideOversigt over BFUC.dkSend denne side til en venSøg på BFUC.dk
Nyheder

Service og eftersyn af brandsluknings- materiel

Få gode råd og hjælp til at indkøbe, opsætte og vedligeholde virksomhedens brandslukningsmateriel.

Få effektiv undervisning i førstehjælp ved hjertestop

BFUC tilbyder nyt intensivt og højeffektivt kursus i genoplivning med hjertestarter.

Førstehjælp - lige i øjet

Dagligt rammes mange medarbejdere af ”noget i øjet”. Ofte små ting, der har stor effekt. Vi har alle...

Alt for få kan redde deres børn

8 ud 10 aner ikke, hvordan man giver førstehjælp til børn.

Reklamer